HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN CỔNG TIẾP NHẬN YÊU CẦU THÔNG TIN LIÊN HỆ Địa chỉ...

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

CỔNG TIẾP NHẬN YÊU CẦU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ gửi thư trực tiếp: Văn phòng 1: 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan

SĐT: (+81) 0270-50-0374                                   Số FAX : (+81) 0270-50-0384

Lĩnh vực hỗ trợ:

1. BAN KINH TẾ XÚC - TIẾN THƯƠNG MẠI:

 • Chủ tịch phụ trách Ông: VŨ HOÀNG ĐỨC
 • Phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký trưởng ban Bà: TỐNG KIM GIAO
 • Phó ban Ông: TRẦN THANH HOÀN ( ISHIDA KEN )

Phụ trách :
- Tổ chức các chương trình giao lưu xúc tiến mua bán, trao đổi hàng hóa, thông tin giữa các thành viên, giúp cho các hội viên nhận ra giá trị hàng hóa dịch vụ của nhau và cung cấp các dịch vụ hàng hóa từ các tổ chức khác cho Hội viên khi có yêu cầu.
- Tổ chức tiếp đón các cá nhân, tổ chức đến thăm Hiệp hội và muốn hợp tác với Hiệp hội.
- Tổ chức triển lãm, khu trưng bày cho hội viên trong các cuộc hội chợ, triển lãm.
- Thiết lập và tăng cường quan hệ với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ,các doanh nghiệp và các đối tác khác để tạo cơ hội đầu tư cho hội viên.
- Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tới hội viên.
- Tìm kiếm, phát triển các cơ hội hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ hội viên.

 2. BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN – VĂN HÓA – XÃ HỘI – TỪ THIỆN:

 •  Phó chủ tịch phụ trách Bà: NGYỄN THỊ NGỌC ( MAEOKA KEIKO )       
 •  Phó ban Ông: PHAN TRUNG HIẾU

Phụ trách :
- Tìm kiếm và phát triển hội viên mới.
- Chủ động duy trì nối kết thông tin hai chiều với hội viên cũ.
- Tổ chức cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu hội viên, hàng hóa, dịch vụ của Hội viên.
- Tổ chức hỗ trợ hội viên tham gia hoạt động khen thưởng các cấp, ngành.
- Duy trì các hoạt động hỗ trợ cho hội viên.
- Kết nối các hội viên phát triển các quan hệ kinh tế, văn hoá.
- Cung cấp các thông tin đáp ứng nhu cầu hội viên.
- Tổ chức các sự kiện Văn hoá - Xã hội, tham gia hoạt động thể thao,..cho hội viên nhân các ngày Lễ nhằm xây dựng hình ảnh Hiệp hội.
- Vận động các nguồn tài trợ, vận động hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân các sự kiện của Hiệp hội và theo kêu gọi định kỳ của các cơ quan liên quan.

 3..BAN TRUYỀN THÔNG - ĐỐI NGOẠI

 • Phó chủ tịch phụ trách Ông: TRẦN XUÂN KHÔI 
 • Trưởng ban Ông: NGUYỄN DUY HÙNG ( YAMAMOTO )
 • Phó ban Ông: CHUNG KIM LONG ( RYU TSUBAKI )

Phụ trách :
- Thiết lập và duy trì quan hệ với hệ thống các phòng ban, Sở ngành và các tổ chức Hội bạn và các tổ chức khác trong và ngoài nước.
- Tập hợp ý kiến hội viên và đại diện Hội viên để đóng góp ý kiến, tham mưu cho các cơ quan lập pháp trong hoạch định chính sách kinh tế, doanh nghiệp (nếu có).
- Định hướng nội dung trang website, bản tin nội bộ của Hiệp hội.

4..BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT, ĐÀO TẠO, THƯỜNG VỤ:

 • Phó chủ tịch phụ trách Ông : TRẦN KHUÔNG NGHĨA ( YOSHINO MASAYOSHI )

Phụ trách :
4.1 Tư vấn pháp luật.
- Lập và triển khai kế hoạch tư vấn, cung cấp các văn bản pháp luật liên quan cho các doanh nghiệp, người lao động.
- Kết hợp với Hội Luật Gia triển khai liên tịch phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp theo yêu cầu.
- Định kỳ hàng tháng chủ động gửi các văn bản pháp luật hoặc thông báo, tin tức, tình hình pháp luật liên quan đến các chính sách thuế, lao động, hợp đồng kinh tế, bảo hiểm,…cho các doanh nghiệp hội viên.
- Định kỳ các ngày  thứ 2 hàng tuần bố trí chuyên viên trực tư vấn tại trụ sở Hiệp hội.
4.2 Đào tạo.
- Tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hiệp hội và hội viên.
- Tổ chức cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp hội viên.
- Phối hợp với các cơ quan, đối tác trong và ngoài nước để phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo.
- Cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo tới hội viên.
- Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho DN hội viên.
4.3 Thường vụ.
4.3.1 Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
4.3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.
b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành.
c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
d) Kết nạp, xem xét cho ra Hiêp hội; khen thưởng, kỷ luật hội viên.
4.3.3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
a) Ban Thường vụ hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
b) Ban Thường vụ mỗi năm họp hai lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ có ý kiến bằng văn bản.
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định.
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành.

5. BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • Trưởng ban Ông: LÊ VĂN KY
 • Phó ban Bà : MAI THỊ DUNG (SHIOTA)

Phụ trách :
- Công tác tài chính - kế toán.
- Giúp chủ tịch quản lý tập trung, thống nhất, hiệu quả các khoản thu, chi của hiệp hội
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính.
- Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc hiệp hội xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng quý.
- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán và quyết toán các nguồn kinh phí của hiệp hội theo quy định.

6.  BAN KIỂM TRA

 • Phó ban Ông: CHUANG TIẾN HÙNG

Phụ trách :
6.1 Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
6.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, hội viên.
b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và hội viên gửi đến Hiệp hội.
6.3. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Hướng dẫn gửi yêu cầu: 

Bước 1: vào trang: https://vjbagroup.com/tiep-nhan-yeu-cau.html
Bước 2: điền thông tin đầy đủ: mã số doanh nghiệp (nếu chưa thành lập để trống), email, điện thoại, địa chỉ, chọn lĩnh vực cần trợ giúp. 
Bước 3: bấm nút "Gửi mail".

Tiếp nhận và phản hồi:

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, tùy từng lĩnh vực cần trợ giúp, Bộ phận xử lý (Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội) sẽ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp (trong trường hợp cần thiết) để phối hợp thực hiện. 

Đối với những yêu cầu hỏi - đáp về pháp luật, thủ tục hành chính sẽ chuyển đến đường dẫn vào website các cơ quan chức năng để trả lời. 

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến chia sẻ, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách và chất lượng dịch vụ công liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC