Họp BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày 24/05/2018

HỌP BCH HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN NGÀY 24/05/18

BCH VJBA  KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG TOKYO CHỤP ẢNH VỚI SƯ CÔ TỲ KHEO NI THÍCH TÂM TRÍ

BAN CHẤP HÀNH VJBA

HỌP BCH TẠI VĂN PHONG HIỆP HỘI TOKYO

12 UỶ VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2 2018-2020

Ý KIẾN BẠN ĐỌC