Đại đã đánh giá cao và biểu dương hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản...

Đại đã đánh giá cao và biểu dương hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp chung cho sự thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng trong nhiệm kì của mình sẽ hết sức tạo điều kiện hỗ trợ Hiệp hội cũng như cồng đồng doanh nghiệp và bà con kiều bào tại Nhật Bản

Ý KIẾN BẠN ĐỌC