THÔNG BÁO
Thủ tục gia nhập Hiệp hội Việt Nam tại Nhật Bản

Nhật Bản, ngày 26 tháng 05 năm 2018

1. Đối tượng kết nạp làm Hội viên Hiệp hội Việt Nam tại Nhật Bản

Công dân, tổ chức gốc Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh tế theo quy định của pháp luật Nhật Bản; có đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội thì làm đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định.

a) Hội viên chính thức:
- Công dân, tổ chức gốc Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh tế theo quy định của pháp luật Nhật Bản, nhưng không phải là doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh là công ty liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội;

- Các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng hội phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội;

- Hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội, người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm phải có đủ thẩm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội, chậm nhất không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức gốc Việt Nam và Nhật Bản chưa có đủ điều kiện là hội viên chính thức của Hiệp hội và các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh tế theo quy định của pháp luật, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội;

c) Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức gốc Việt Nam và Nhật Bản không có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của hiệp hội.

2. Hồ sơ đăng ký gia nhập

- Đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Ban thường trực Hiệp hội quy định.

- Bản sao giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 ảnh của người đại diện (đối với tổ chức) hoặc sơ yếu lý lịch tự khai, tự chịu trách nhiệm và 01 ảnh (đối với cá nhân) gửi Văn phòng Hiệp hội.

3. Lệ phí gia nhập

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân gia nhập Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội sẽ có quyết định kết nạp hội viên.

Doanh nghiệp đóng lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Văn phòng Hiệp hội trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chủ tịch Hiệp hội thông báo kết nạp.
Phí gia nhập hội viên theo quy định của Hiệp hội là: 10.000 yen/ hội viên.

4. Quyết định công nhận là Hội viên

Doanh nghiệp được công nhận hội viên chính thức trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Hiệp hội nhận được lệ phí gia nhập.

5. Hội phí áp dụng từ năm 2013(đã thông qua tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Hiệp hội khoá I, nhiệm kỳ 2013-2018 họp ngày 02/09/2013 tại ToKyo )

Hội viên đóng phí hàng năm là 50.000 yen/1năm .

TÓM TẮT THỦ TỤC GIA NHẬP HIỆP HỘI

1. Đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định (Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Hiệp Hội)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 ảnh khổ 5*5 của người đại diện pháp luật.

3. Danh thiếp thông tin đầy đủ về công ty của quý doanh nghiệp ( bản coppy).

4. Sơ yếu lý lịch tự khai, tự chịu trách nhiệm và 01 ảnh khổ 5*5 (đối với cá nhân).

Vui lòng gửi bưu phẩm đến Văn phòng Hiệp hội .

Kể từ ngày nhận được phong thư trong 07 ngày chúng tôi sẻ phúc đáp.
(Xét duyệt tiêu chuẩn được tham gia HỘI VIÊN CHÍNH THỨC hoặc HỘI VIÊN LIÊN KẾT hoặc HỘI VIÊN DANH DỰ )

Lưu ý : Trường hợp được xét làm Hội viên danh dự thì không phải đóng tiền lệ phí và hội phí.

Lệ phí tham gia lần đầu là: 10000 yen
Hội phí 1 năm là: 50000 yen
------------------------

TC: 60000 yen

Tài khoản Ngân Hàng VJBA.

Ngân hàng: みずほ銀行

Chinhánh:神田駅前 支店

Loại: 普通預金

Số tài khoản: 2299651
Danh nghĩa: 一般社団法人在日ベトナム経営者協会 ( VJBA )