Các quy doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia thành hội viên Hiệp hội sau khi nghiên cứu và tán thành với tôn chỉ, mục đích, điều lệ, phương án hoạt động của Hiệp hội.
Có thể bạn sẽ quan tâm