Slide background
Slide background
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ I. Quyền lợi của hội viên   1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích...

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

I. Quyền lợi của hội viên
 
1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội,
được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy
định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những
vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và
Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
5. Được giới thiệu công dân, tổ chức gốc Việt Nam có nguyện vọng trở thành hội viên
của Hiệp hội.
6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
7. Được cấp thẻ hội viên.
8. Được ra khỏi Hiệp hội khi thấy không thể tiếp tục là hội viên.
9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức,
trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban
Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.
 
II. Nghĩa vụ của hội viên
 
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên
khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao
dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.