Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

 

VJBA với nguyên tắc hoạt động:

 
  • Tự nguyện, tự quản.
  • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
  • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
  • Không vì mục đích lợi nhuận.
  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.