Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, người gốc Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực theo quy định của pháp...

Đọc thêm